نمایه سازی مقالات در پایگاه علمی Google scholar
1399/05/05

تمامی مقالات  کنفرانس پس از برگزاری کنفرانس در پایگاه علمی Google scholar نمایه می شوند.

لینک کنفرانس در پایگاه علمی Google scholar